Ревизионна Комисия на Федерацията

Ревизионната комисия контролира финансовата дейност на Федерацията, нейните органи и обслужващи звена. За своите констатации текущо информира Управителния съвет по това, което тя прецени, че трябва да бъде направено. За своята цялостна дейност Ревизионната комисия се отчита пред Конгреса.
В състава на Ревизионната комисия влизат избраният от Конгреса председател, зам. председател и трима членове.
Ревизионната комисия оказва методическа помощ на ревизионните комисии на синдикалните организации и има право да контролира текущо документацията за отчисленията на членски внос на всички основни членове на Федерацията.