Разпрострян е браншов КТД и в целулозно-хартиената промишленост

На 30.08.2010 г. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подписа и връчи Заповед, с която параметрите на Браншовия  колективен трудов договор, сключен между Браншова камара на работодателите от целулозно-хартиената промишленост, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация “Лека промишленост” на КТ “Подкрепа”, ще важат за цялата целулозно-хартиена промишленост. БКТД е със срок на действие до 31.03.2012 г. Официалната заповед бе връчена на Ангел Христов – председател на Браншова камара на работодателите от целулозно-хартиената промишленост, инж. Петър Абрашев – председател на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Кирил Пейков – председател на Федерация “Лека промишленост” на КТ “Подкрепа”.