Шести редовен конгрес на ФСОГСДП

На 17 и 18 април 2012 година Федерацията проведе своя ШЕСТИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Направени бяха промени в синдикалната структура на Федерацията, осигуряващи по – ефективна и пълноценна дейност, в съответствие със законови промени в стопанската структура на горското стопанство. Конгресът прие резолюции за мандата 2012 – 2017 година, съответно:

Широко се дискутираха въпроси, свързани с мотивацията за синдикално членство, обучението и квалификацията, работните места и доходите. С особена загриженост се обсъждаха несъответствия между съществуващата нормативна уредба и изпълнението на новите стратегически и контролни функции, (със Закона за горите от 09.04.2011 г.) предоставени на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури – Регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена. Търсеха се пътища за преодоляване на фрапиращото несъответствие между завишеното изискване за професионално ниво на служителите в изпълнение на Националната стратегия и държавна политика за развитие на горския сектор и ловното стопанство и получаваното от тях трудово възнаграждение.

Делегатите на конгреса гласуваха единодушно и декларация до председателя на Народното събрание, министър – председателя на Р България и министъра на земеделието и храните, с която настояват за осъществяване на национална политика, добитата в страната дървесина да осигурява стабилност, нови работни места и прилични доходи на работещите в предприятията от дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената промишленост (Декларацията поместваме отделно в бюлетина).

Конгресът избра Ръководни органи и Ревизионна комисия на Федерацията. Единодушно бяха преизбрани за председател – Петър Абрашев,  за зам. председател – Любка Антова и за председател на Ревизионната комисия – Дияна Лалева.

Декларация на делегатите на шестия конгрес