НОВИНИ

ОДОБРЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че в Държавен вестник бр. 89 от 24 октомври 2023 г. е публикувано Постановление № 198 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала, включително в системата на Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 г.

За Изпълнителна агенция по горите се разпределят допълнително 2 000 000 лв.

Това увеличение бе постигнато благодарение на протестните действия, организирани от КНСБ и ФСОГСДП на 12 юли 2023 г. пред Народното събрание, с активното участие на колегите от Регионалните дирекции по горите, държавните горски и ловни стопанства.

Още веднъж благодарим на всички колеги, които се включиха в протестната акция!

 

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛ „ГОРСКО СТОПАНСТВО – КОНТРОЛ” ЗА 2023-2024 Г.

На 03.05.2023 г. бе подписан Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горското стопанство – контрол” за 2023-2024 г.

За съжаление, не успяхме да постигнем по-благоприятни условия в новия БКТД, но запазихме всички договорености по стария БКТД, предвид на това, че от Изпълнителна агенция по горите имаше желание за намаление на вече постигнати договорености.

 

Браншови колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване"

На 01.02.2023 г. след проведени съвместни срещи и преговори между ФСОГСДП към КНСБ  и НФЗГС на КТ „Подкрепа” и директорите на шестте държавни предприятия, се  подписа Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване” през 2023-2024 г. Той влиза в сила от 01.01.2023 г. и е със срок на действие до 31.12.2024 г.

В БКТД са отразени всички изменения на действащите към момента нормативни актове, касаещи предмета на договора. Всички социални придобивки за синдикалните членове, които бяха извоювани и в досега подписваните договори се запазиха и бяха договорени нови по-благоприятни клаузи, като сме се стремили максимално да защитим правата и интересите на работещите в системата на „Горското стопанство”. Измененията касаят:  минималната месечна работна заплата за бранша; ежегоден ръст на основните месечни работни заплати по категории персонал; заплащането за нощния труд; за времето, през което работникът или служителят е на разположение; положения извънреден труд;  за работа през дните на официалните празници; обезщетението при уволнение поради закриване на поделения, съкращаване в щата и др.; обезщетението при уволнение на работници и служители, на които им остава 3 години до придобиване право на пенсия; обезщетението при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; минималният размер на платения годишен отпуск; допълнителен платен отпуск за работа при специфични условия и рискове; допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време; допълнителен платен годишен отпуск с група инвалидност; допълнителен платен отпуск  при смърт на близък роднина.

 

ОСМИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ФСОГСДП

На 8-9 декември 2022 г. Федерацията проведе своя ОСМИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията и Финансово-контролната комисия. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Конгресът прие резолюции за мандата 2022-2027 година, съответно:

продължава>

 

СЕДМИ КОНГРЕС НА ФСОГСДП

На 23-24 март 2017 г. Федерацията проведе своя СЕДМИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Конгресът прие резолюции за мандата 2017 – 2022 година, съответно:

продължава>

 

Декларация срещу заплахите, посегателствата и насилието над горските служители,

тяхното имущество и семейства приета от делегатите на Седмия конгрес на ФСОГСДП състоял се на 23 – 24 март 2017г. в гр. София

Като  отчитаме, че през последните две години проявите на заплахите, посегателствата и насилието срещу горските служители, тяхното имущество и семейства стават част от ежедневната им дейност.

Като считаме, че справянето с агресивни закононарушители не е проблем само на горската система, а тежък проблем на цялото общество.

Като се ръководим и осъществяваме основната цел и задачи определени от Устава на нашата Федерация: представителство и защита на правата и интересите на синдикалните членове в сферата на труда и професиите, зачитане на достойнството на работното място на работещите в горското стопанство и дървопреработващата промишленост и постигане на справедливо и съответстващо  на тежестта и сложността на труда заплащане.

продължава>

 
Още статии...