Новини

За трети пореден път се разпростира браншов договор в целулозно – хартиената промишленост

Браншовият колективен трудов договор, подписан на 12.03.2014 година от Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация „Лека промишленост” към КТ Подкрепа е разпрострян със Заповед № РД-01-383 от 30.05.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика  във всички предприятия от икономическа дейност „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”

Срокът на действие на договора е двугодишен – до 31.03.2016 година.

 

За втори път се разпростира браншов договор в целулозно – хартиената промишленост

По общо искане на страните, подписали договора: Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация „Лека промишленост” на КТ Подкрепа, министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов подписа заповед, с която разпростира прилагането на Браншовия колективен трудов договор (БКТД) във всички предприятия от икономическа дейност „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”.

БКТД е със срок на действие до 31 март 2014 година.

 

Шести редовен конгрес на ФСОГСДП

На 17 и 18 април 2012 година Федерацията проведе своя ШЕСТИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Направени бяха промени в синдикалната структура на Федерацията, осигуряващи по – ефективна и пълноценна дейност, в съответствие със законови промени в стопанската структура на горското стопанство.

продължава>

 

Втори Браншов договор за браншове от състава на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ

разпростира през тази година Министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. БКТД за дървообработващата и мебелната промишленост, в сила от 01.10.2010 г. със срок на действие до 31.09.2012 г. е разпрострян със Заповед № РД 01-815 от 15.11.2010 г.
На основание на това, клаузите на договора важат за всички предприятия в икономическите дейности С-16 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели и С-31 – Производство на мебели (съгласно КИД-2008). Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

 

Управителният съвет на ФСОГСДП, с решение № 17 прие Указание за действията на синдикалния комитет и синдикалната организация при промяна на работодателите, на основание чл. 123 и чл. 123а от Кодекса на труда.

 

продължава>

 

Разпрострян е браншов КТД и в целулозно-хартиената промишленост

На 30.08.2010 г. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подписа и връчи Заповед, с която параметрите на Браншовия  колективен трудов договор, сключен между Браншова камара на работодателите от целулозно-хартиената промишленост, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация “Лека промишленост” на КТ “Подкрепа”, ще важат за цялата целулозно-хартиена промишленост. БКТД е със срок на действие до 31.03.2012 г. Официалната заповед бе връчена на Ангел Христов – председател на Браншова камара на работодателите от целулозно-хартиената промишленост, инж. Петър Абрашев – председател на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Кирил Пейков – председател на Федерация “Лека промишленост” на КТ “Подкрепа”.

 
Още статии...