НОВИНИ

За трети пореден път се разпростира браншов договор в целулозно – хартиената промишленост

Браншовият колективен трудов договор, подписан на 12.03.2014 година от Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация „Лека промишленост” към КТ Подкрепа е разпрострян със Заповед № РД-01-383 от 30.05.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика  във всички предприятия от икономическа дейност „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”

Срокът на действие на договора е двугодишен – до 31.03.2016 година.

 

За втори път се разпростира браншов договор в целулозно – хартиената промишленост

По общо искане на страните, подписали договора: Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация „Лека промишленост” на КТ Подкрепа, министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов подписа заповед, с която разпростира прилагането на Браншовия колективен трудов договор (БКТД) във всички предприятия от икономическа дейност „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”.

БКТД е със срок на действие до 31 март 2014 година.

 

Шести редовен конгрес на ФСОГСДП

На 17 и 18 април 2012 година Федерацията проведе своя ШЕСТИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Направени бяха промени в синдикалната структура на Федерацията, осигуряващи по – ефективна и пълноценна дейност, в съответствие със законови промени в стопанската структура на горското стопанство.

продължава>

 

Втори Браншов договор за браншове от състава на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ

разпростира през тази година Министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. БКТД за дървообработващата и мебелната промишленост, в сила от 01.10.2010 г. със срок на действие до 31.09.2012 г. е разпрострян със Заповед № РД 01-815 от 15.11.2010 г.
На основание на това, клаузите на договора важат за всички предприятия в икономическите дейности С-16 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели и С-31 – Производство на мебели (съгласно КИД-2008). Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

 

Разпрострян е браншов КТД и в целулозно-хартиената промишленост

На 30.08.2010 г. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подписа и връчи Заповед, с която параметрите на Браншовия  колективен трудов договор, сключен между Браншова камара на работодателите от целулозно-хартиената промишленост, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация “Лека промишленост” на КТ “Подкрепа”, ще важат за цялата целулозно-хартиена промишленост. БКТД е със срок на действие до 31.03.2012 г. Официалната заповед бе връчена на Ангел Христов – председател на Браншова камара на работодателите от целулозно-хартиената промишленост, инж. Петър Абрашев – председател на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Кирил Пейков – председател на Федерация “Лека промишленост” на КТ “Подкрепа”.

 

Протест на ФСО ГСДП към КНСБ

Уважаеми колеги, синдикални членове на ФСОГСДП към КНСБ,

Уважаеми колеги от ИАГ, ДГС, ДЛС,

Уважаеми колеги Бранш Целулоза и хартия,

Уважаеми колеги от Бранш Дървопреработване и производство на мебели,

Уважаеми приятели,

Позволете ми в качеството си на Председател на ФСОГСДП да изкажа огромната си благодарност, към тези от Вас, които, днес подкрепиха исканията на колегите, работещи в Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални поделения, за справедливо заплащане и увеличенията на работните заплати!

Благодаря, на колегите от цялата страна, които пътуваха през цялата нощ, за да бъдат днес 12.07.2023г. от 08.30 ч., на организираният от КНСБ, протест пред Народното събрание!

Благодаря и на колегите, които подкрепиха исканията на служителите от ИАГ и нейните структури от работните си места, предвид служебните им задължения!

Благодаря на колегите от ФНСЗ, които днес, заедно с нас, поставиха исканията си за справедливо заплащане в бюджетните агенции към Министерство на земеделието и храните!

Не на последно място искам да изкажа СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ на всички колеги от КНСБ, които бяха днес, заедно с нас, пред Народното събрание!

Благодаря лично на тримата вицепрезиденти, включително и на Любо Костов, за присъствието на протеста ни, за оказаната невероятна подкрепа и съдействие за поставянето, пред народните представители, на справедливите ни искания за достойно заплащане във всички Агенции, към Министерство на земеделието и храните!

Знайте, че СОЛИДАРНОСТТА е едно от най - силните качества на СИНДИКАТА!

ЗАЕДНО СМЕ ПО СИЛНИ!

С УВАЖЕНИЕ, инж. КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ

 

 
Още статии...