Вътрешно нормативни

Политика по качеството

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА, МЕБЕЛНАТА И ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ /ФСОГСДП/ Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СФЕРИТЕ НА ТРУДА, ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ, ОТСТОЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ИЗДИГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРИЗНАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В ЧЕТИРИТЕ БРАНША.

продължава>

 

Резолюция № 1 за организационно укрепване и развитие на федерацията

Федерацията, в изпълнение на своите основни задължения, защита правата и интересите на работниците и служителите от четирите бранша от състава си, следва  да продължи усилията през следващия петгодишен мандат за съхраняване и увеличаване на синдикалните си членове, за богата организационна дейност и финансова стабилност.

продължава>

 

Резолюция № 2 за социално партньорство и колективно трудово договаряне

Първите години на 21 век са доминирани от структурна промяна. Глобализацията доведе до значителни промени в организацията на производството на стоки и услуги в посока на реорганизация, децентрализация, приватизация, сливания, закриване на предприятия или преместване в страни с ниски равнища на заплащане и други.

продължава>

 

Резолюция № 3 за заетост и доходи. обучение, квалификация и преквалификация

Кризата предизвика силно свиване на производството, намаляване на заетостта и спад в доходите и жизнения стандарт на населението. „Замразяването на доходите” като официална политика на правителството, не бе прилагано досега в такъв широк обхват и с такава продължителност.

продължава>

 

Резолюция № 4 за здравословни и безопасни условия на труд

Безопасността и здравето при работа са сред най-важните права на работещите и един от  приоритети на  Федерацията по социалната защита на наемния труд. Постоянно нарастващите изисквания към безопасните условия на труд и ролята на работника и служителя в тези процеси,  предоставят нови възможности, предизвикателства и отговорности през следващия мандат на ръководството на  Федерацията.

продължава>

 

Резолюция № 5 за политика на равни възможности между мъжете и жените, работещи в браншовете от състава на федерацията. работа с младите хора

Като се основаваме на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.), разписана от социалните партньори на национално ниво и приета в изпълнение на препоръките на Съвета на Европа;

продължава>

 

Резолюция № 6 за развитие на отрасъл “Горско стопанство”

Фундаменталните принципи на европейската стратегия за горите се градят на:

продължава>

 

Резолюция № 7 за активно европейско и международно партньорство

Членството на Република България в Европейския съюз, в Съвета на Европа и НАТО, промениха ролята на страната ни в глобалния свят. Това, както и нейното географско и геополитическо положение я изправиха пред много предизвикателства.  

продължава>

 

Вътрешно нормативни документи

Процедура относно уволнение на работник или служител