За федерацията

За федерацията

 

 

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ „20 ВЕК, ЗЛАТЕН ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ГОРА“, ПОДГОТВЕН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ И Е ПОСВЕТЕН НА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА И ПО ПОВОД 30 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ЧИЙТО ОСНОВЕН ЧЛЕН Е ФСОГСДП.


https://www.youtube.com/watch?v=jEAKIlYMXv0&feature=youtu.be

 

 

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ е доброволно синдикално обединение на работещите в горското стопанство, дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената промишленост в Република България.
Федерацията е правоприемник и продължител на организираното синдикално движение на работещите в горското стопанство и дървопреработването, водещо началото си от 1909 година.
Синдикатът е съучредител и основен член на най-голямото работническо сдружение – Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).
Федерацията осъществява цялостната си дейност в съответствие с Конституцията на страната, нормите на действащото законодателство, на международните трудови конвенции,  международната Харта за правата на човека, Европейската социална карта и своя Устав.
Основна цел на синдиката е представителство и защита на правата и интересите на синдикалните членове в сферите на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното осигуряване и подпомагане, отстояване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на повишаване на квалификацията и преквалификацията, издигането на общественото признание на заетите в четирите бранша.
Мотивацията за членство във Федерацията винаги е била център на вниманието ни.
От 1992 г. до днес ежегодно се сключват колективни трудови договори за браншовете ни. Самостоятелно и заедно с други федерации търсим и намираме форми и механизми за осъществяване натиск върху работодателите и законодателите. За това активно ни съдействат Световния интернационал на горските работници (BWI), чийто  членове сме от 1995 г. и Европейския синдикат на работещите в горското стопанство и дървопреработването (EFBWW), чийто членове сме от 2007 г.
Федерацията ни е една от малкото синдикални структури в страната, която създаде и във времето акумулира целеви социални фондове, с които материално подпомага своите членове.
Времето, събитията, историята недвусмислено показват, че синдикатите са трайна, устойчива и жизнено-необходима организация на наемния труд, неподвластна на временни и партийни стремежи, оставаща неизличима диря в живота на поколения хора по цялата планета.

 

Конгрес на Федерацията

 

Върховен орган на Федерацията е Конгресът, който се провежда веднъж на пет години. Конгресът може да бъде свикван и ежегодно. Решение за свикване на Конгреса се взема от Управителния съвет, който предлага дневен ред и определя нормите на представителство.
Конгресът избира за срок от 5 /пет/ години с пряко и тайно гласуване и обикновено мнозинство и освобождава с явно гласуване и обикновено мнозинство председателя и зам. председателите на Федерацията, председателя, зам. председателя и членовете на Финансово-контролната комисия и състава на Управителния съвет.
Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва Устава, чрез явно гласуване с квалифицирано  мнозинство (2/3 от присъстващите).
2. Приема основни насоки, програма и други вътрешни актове за дейността на Федерацията.
3. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Ревизионната комисия.
4. Приема обща бюджетна рамка за приходите и разходите на Федерацията.
5. Приема и изключва членове.
6. Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията.
7. Взема и други решения, предвидени в Устава.

 

Управителен Съвет

Управителният орган на Федерацията се състои най-малко от 15 членове, включващо по право председателя и зам. председателите на Федерацията. Председателят на Финансово-контролната комисия или негов заместник участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

Управителният съвет:

1. Представлява Федерацията и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. Осигурява изпълнението на решенията на Конгреса;
3. Организира изпълнението на задълженията предвидени в Устава;
4. Избира съответен брой представители на Федерацията в Координационния съвет на КНСБ, определени с нейния Устав;
5. Разглежда и решава всички въпроси, свързани с имуществото на Федерацията;
6. Осигурява участието на Федерацията в преговори с държавни и стопански органи по сключване на отраслови /браншови/ споразумения и КТД;
7. Избира Общоотраслов стачен комитет и решава провеждането на общоотраслови протестни действия и стачки.
8. Разглежда възникнали спорове между синдикалните организации;
9. Утвърждава щата и бюджета на Федерацията, определя трудовото възнаграждение на председателя, зам. председателите, изп. секретар и председателя на Финансово-контролната комисия;
10. Организира и ръководи дейността на помощните и обслужващите звена на Федерацията;
11. Подпомага и направлява дейността на браншовите съюзи/съвети и териториалните синдикални органи на Федерацията;
12. Решава постъпилите молби и предложения по чл.11, ал. 1 от Устава за социалните помощи по бюджета и от целевите социални фондове на Федерацията;

13. Приема нови и изключва членове на Федерацията;

14. Решава исканията на работодателите за даване на предварително съгласие при уволнение по случаите, предвидени в Кодекса на труда.

 

Финансово-контролна комисия на Федерацията

Финансово-контролната комисия контролира финансовата дейност на Федерацията, нейните органи и обслужващи звена. За своите констатации текущо информира Управителния съвет по това, което тя прецени, че трябва да бъде направено. За своята цялостна дейност Финансово-контролната  комисия се отчита пред Конгреса.

В състава на Финансово-контролната комисия влизат избраният от Конгреса председател, зам. председател и до трима членове.
Финансово-контролната комисия оказва методическа помощ на финансово-контролните комисии на синдикалните организации и има право да контролира текущо документацията за отчисленията на членски внос на всички основни членове на Федерацията

 

Браншови съюзи

С цел осигуряването на еднакви възможности и благоприятни организационни предпоставки за равноправно представителство и защита на интересите, синдикалните членове и синдикалните организации от основните производства, отрасли и дейности в рамките на Федерацията могат да формират браншови съюзи.
Браншовият съюз избира свой председател и предлага своите представители за избиране в Управителния съвет от Конгреса по определената норма на представителство. Изборът се извършва с обикновено мнозинство за срок от 5 години.
Финансовата издръжка на дейността и административното обслужване на браншовия съюз се осигурява от Федерацията. 
Във Федерацията са създадени четири Браншови съюза:
•    Браншов съюз “Дървообработване и дограма”;
•    Браншов съюз по горско стопанство;
•    Браншов съюз “Целулоза и хартия”;
•    Браншов съюз “Мебели”.

 

Ръководство

Инж. КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тел. 02 952 31 21
GSM:0885 800 207
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

МАРГАРИТА ХРИСТОВА – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тел. 02 952 31 21
GSM:0879 060 452
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Контакти

Инж. Константин Чолаков – председател

Тел. 02 952 31 21

GSM:0885 800 207

Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Маргарита Христова – зам. председател

Тел. 029523121

GSM:0879 060 452

Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Димитър Найденов – юрист

GSM:0888 753 449

Магдалена Лулчева – счетоводител

Тел. 029521705

Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

АДРЕС

София-1606, ул. „Владайска” № 29, 3 етаж

инж. Соня Димитрова Захова – експерт