За федерацията

За федерацията

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ е доброволно синдикално обединение на работещите в горското стопанство, дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената промишленост в Република България.
Федерацията е правоприемник и продължител на организираното синдикално движение на работещите в горското стопанство и дървопреработването, водещо началото си от 1909 година.
Синдикатът е съучредител и основен член на най-голямото работническо сдружение – Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).
Федерацията осъществява цялостната си дейност в съответствие с Конституцията на страната, нормите на действащото законодателство, на международните трудови конвенции,  международната Харта за правата на човека, Европейската социална карта и своя Устав.
Основна цел на синдиката е представителство и защита на правата и интересите на синдикалните членове в сферите на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното осигуряване и подпомагане, отстояване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на повишаване на квалификацията и преквалификацията, издигането на общественото признание на заетите в четирите бранша.
Мотивацията за членство във Федерацията винаги е била център на вниманието ни.
От 1992 г. до днес ежегодно се сключват колективни трудови договори за браншовете ни. Самостоятелно и заедно с други федерации търсим и намираме форми и механизми за осъществяване натиск върху работодателите и законодателите. За това активно ни съдействат Световния интернационал на горските работници (BWI), чийто  членове сме от 1995 г. и Европейския синдикат на работещите в горското стопанство и дървопреработването (EFBWW), чийто членове сме от 2007 г.
Федерацията ни е една от малкото синдикални структури в страната, която създаде и във времето акумулира целеви социални фондове, с които материално подпомага своите членове.
Времето, събитията, историята недвусмислено показват, че синдикатите са трайна, устойчива и жизнено-необходима организация на наемния труд, неподвластна на временни и партийни стремежи, оставаща неизличима диря в живота на поколения хора по цялата планета.

 

Конгрес на Федерацията

Върховен орган на Федерацията е Конгресът, който се провежда веднъж на пет години. Конгресът може да бъде свикван и ежегодно. Решение за свикване на Конгреса се взема от Управителния съвет, който предлага дневен ред и определя нормите на представителство.
Конгресът избира за срок от 5 /пет/ години с пряко и тайно гласуване и обикновено мнозинство и освобождава с явно гласуване и обикновено мнозинство председателя и зам. председателя на Федерацията, председателя, зам. председателя и членовете на Ревизионната комисия и състава на Управителния съвет.
Конгресът:

продължава>

 

Управителен Съвет

Управителният орган на Федерацията се състои най-малко от 15 членове, включващо по право председателя и зам. председателя на Федерацията. Председателят на Ревизионната комисия или негов заместник участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.
Управителният съвет:
1. Представлява Федерацията и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Конгреса;
3. Организира изпълнението на задълженията предвидени в Устава;
4. Избира съответен брой представители на Федерацията в Координационния съвет на КНСБ, определени с нейния Устав;
5. Разглежда и решава всички въпроси, свързани с имуществото на Федерацията;
6. Осигурява участието на Федерацията в преговори с държавни и стопански органи по сключване на отраслови /браншови/ споразумения и КТД;
7. Избира Общоотраслов стачен комитет и решава провеждането на общоотраслови протестни действия и стачки.
8. Разглежда възникнали спорове между синдикалните организации;
9. Утвърждава щата и бюджета на Федерацията, определя трудовото възнаграждение на председателя, зам. председателя и хонорара на председателя на Ревизионната комисия;
10. Организира и ръководи дейността на помощните и обслужващите звена на Федерацията;
11. Подпомага и направлява дейността на браншовите съюзи/съвети/ и териториалните синдикални органи на Федерацията;
12. Решава постъпилите молби и предложения по чл.11, ал. 1 от Устава за социалните помощи по бюджета и от целевите социални фондове на Федерацията;

 

Ревизионна Комисия на Федерацията

Ревизионната комисия контролира финансовата дейност на Федерацията, нейните органи и обслужващи звена. За своите констатации текущо информира Управителния съвет по това, което тя прецени, че трябва да бъде направено. За своята цялостна дейност Ревизионната комисия се отчита пред Конгреса.
В състава на Ревизионната комисия влизат избраният от Конгреса председател, зам. председател и трима членове.
Ревизионната комисия оказва методическа помощ на ревизионните комисии на синдикалните организации и има право да контролира текущо документацията за отчисленията на членски внос на всички основни членове на Федерацията.

 

Браншови съюзи

С цел осигуряването на еднакви възможности и благоприятни организационни предпоставки за равноправно представителство и защита на интересите, синдикалните членове и синдикалните организации от основните производства, отрасли и дейности в рамките на Федерацията се формират браншови съюзи.
Браншовият съюз избира свой председател и предлага своите представители за избиране в Управителния съвет от Конгреса по определената норма на представителство. Изборът се извършва с обикновено мнозинство за срок от 5 години.
Финансовата издръжка на дейността и административното обслужване на браншовия съюз се осигурява от Федерацията.
Във Федерацията са създадени четири Браншови съюза:
•    Браншов съюз “Дървообработване и дограма”;
•    Браншов съюз по горско стопанство;
•    Браншов съюз “Целулоза и хартия”;
•    Браншов съюз “Мебели”.

 

Ръководство

Инж. ПЕТЪР ИВАНОВ АБРАШЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
Тел. 02 952 31 21
0884797224
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

инж. ЛЮБКА ЙОРДАНОВА АНТОВА – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
тел. 02 851 73 44
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Контакти

Инж. ПЕТЪР ИВАНОВ АБРАШЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
Тел. 02 952 31 21
0884797224

инж. ЛЮБКА ЙОРДАНОВА АНТОВА – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
тел. 02 851 73 44

продължава>